برنامه پیشنهادی ارشدباز برای هشتاد روز تا کنکور ارشد مدیریت ۹۳

برنامه درس‌خوانی پارتیزانی برای کنکور ارشد مدیریت ۹۳

هشتاد نود روز تا برگزاری کنکور ارشد ۹۳ فرصت باقی بود که فکر کردم برنامه‌ای برای دوستانی که تازه به غافله ارشدخوان‌ها اضافه شده‌اند تهیه کنم. موضوع را با دکتر محرابیون مطرح کردم و مجموعه‌ای از مطالب با مشورت ایشان تهیه و منتشر شد. این مجموعه را ذیل عنوان درس‌خوانی پارتیزانی قرار دادم؛ اما راستش آن‌روزها خبری از درس‌خوانی پارتیزانی نبود. این مجموعه علیرغم تغییر شرایط آزمون، تغییر درس‌ها و منابع، همچنان قابل استفاده است. روش درس‌خوانی پارتیزانی به طور واقعی از سال ۹۳ شکل گرفت و در ارشدباز با عنوان درس‌خوانی پارتیزانی (۹۳) نشانه‌گذاری شده است. درس‌خوانی پارتیزانی در حال ویرایش است و نسخه تازه‌تر، حوالی تیرماه ۹۴ منتشر خواهد شد.

برنامه پارتیزانی (سال ۹۲)

پیروی از برنامه درس‌خوانی پارتیزانی نیازمند مقدماتی است. پیشنهاد می‌کنم مطالب را به ترتیب و به طور کامل مطالعه کنید. برخی از نکته‌هایی که در سه مطلب زیر می‌خوانید مدتی است که از اتمسفر ارشد مدیریت حذف شده و موارد دیگری جایگزین‌شان شده است. هر چند برخی نکته‌ها هیچ‌گاه کهنه نمی‌شوند، فقط از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شوند!

۱. مقدمـه و معـرفی             ۲. مبـانی و تعـریف‌ها           ۳. مخاطبـان برنـامه 

۴. عملیـات درس‌خـوانی        ۵. مسیـرهای انتخـابی          ۶. گرایش‌های دیگر

۷. آزمون‌های آزمایشی          ۸. نکته‌های تکمیلی

درس‌هـا

امروزه شرایط درس‌ها اندکی تغییر کرده، هر چند کلیت درس‌ها همچنان همان است. از این رو، در مطالعه مطالب درس‌ها به خاطر داشته باشید که این تحلیل‌ها و توصیه‌ها برای سال ۱۳۹۲ است. در آن روزگار و در آن فرصت (هشتاد روز) به حذف درس مدیریت تولید توصیه شده بود؛ از این رو مطلبی برای مدیریت تولید تهیه و منتشر نشد.

۱. تئوری‌های مدیریت          ۲. ریاضی و آمار             ۳. زبان انگلیسی

۴. اقتصاد خرد و کلان         ۵. مدیریت بازایابی          ۶. پژوهش عملیاتی