راهنمای اولویت‌بندی عملی درس‌ها مبتنی بر ارزش‌گذاری جدول‌های سه‌گانه

شیوه عملی اولویت‌بندی درس‌ها

جدول اولویت‌بندی اولیه درس‌ها زیر برای شش گرایش بازرگانی، صنعتی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، منابع انسانی و کارآفرینی مهیا شده است. اولویت‌بندی اولیه درس‌ها مبتنی بر اطلاعات جدول۱: تست‌ها و جدول ۲: درس‌ها و جدول ۳: ترجیحات داوطلب در سه گام تعیین می‌شود. پیش‌تر بگویم که اولویت‌بندی قطعی درس‌ها هنگامی حاصل می‌شود که اولویت‌بندی اولیه درس‌ها را برای سه تا چها رمرتبه با فاصله چهار هفته انجام دهید. همچنین، بهتر است در اولویت‌بندی قطعی درس‌ها کسب مشورت کنید.

گام اول؛ انتخاب گرایش

اولویت‌بندی اولیه درس‌ها مبتنی بر ویژگی‌های تست‌ها طراحی شده است و از آنجا که ضریب درس‌ها در گرایش‌های مدیریت متفاوت است، ارزش جدول ۱ باید متناسب با گرایش انتخاب شود. از این رو، سطر مربوط به گرایش دلخواه‌تان را از جدول ۱ انتخاب، و عینا به سطر اول جدول ۴ منتقل کنید!

جدول ۱گرایش‌هـا (M1)زباناقتصاداسلامیریاضی و آمارتئوریپژوهشبازاریابیتولید منابع انسانیکارآفرینی
۱-۱بازرگانی۲.۵۳.۵۳.۳۳.۵۲.۸۲.۸۳.۲۰۰۰
۱-۲صنعتی۲.۵۳.۵۳.۳۳.۷۲.۸۳.۰۰۳.۵۰۰
۱-۳آی.تی۲.۵۳.۵۳.۳۳.۵۲.۸۲.۸۲.۸۳.۳۰۰
۱-۴تکنولوژی۲.۵۴۳.۵۳.۳۳.۵۲.۸۲.۸۰۳.۳۰۰
۱-۵منابع انسانی۲.۵۳.۵۳.۳۳.۵۲.۸۰۲.۸۰۳.۳۰
۱-۶کارآفرینی۲.۵۳.۵۳.۳۳.۷۲.۷۰۲.۸۰۰۳.۵

گام دوم: ترجیحات فردی داوطلب

اطلاعات جدول ۲ مبتنی بر ویژگی‌های درس‌ها طراحی، محاسبه و به سطر دوم جدول ۴ منتقل شده است.

در گام دوم، شما باید ترجیحات خودتان درباره هر درس را متناسب با ستون‌های (درس‌ها) جدول ۳ ارزش‌گذاری کنند. سطرهای خانه‌های جدول ۳ باید بین «۱» تا «۵» ارزش‌گذاری شوند:

۱ یعنی اصلا و ابدا «علاقه و حوصله» یا «توانایی و استعداد» یا «سابقه ذهنی» ندارم. شاید هم متنفر باشم!

۲ یعنی راستش متنفر نیستم؛ اما «علاقه و حوصله» یا «توانایی و استعداد» یا «سابقه ذهنی» چندانی ندارم!

۳ یعنی راستش هم «علاقه و حوصله» یا «توانایی و استعداد» یا «سابقه ذهنی» دارم و هم ندارم. تکلیف خودم را به روشنی نمی‌دانم!

۴ یعنی واقعیت آن است که «علاقه و حوصله» یا «توانایی و استعداد» یا «سابقه ذهنی» نسبتا خوبی دارم!

۵ یعنی به شدت «علاقه و حوصله» یا «توانایی و استعداد» یا «سابقه ذهنی» قابل ملاحظه‌ای دارم و با این درس زندگی می‌کنم!

درس‌های مندرج در ستون‌های جدول‌ که در گرایش مورد علاقه‌تان نیستند را با «۰» ارزش‌گذاری کنید.

جدول ۳ترجیحات داوطلبزباناقتصاداسلامیریاضی و آمارتئوریپژوهشتولید بازاریابیمنابع انسانیکارآفرینی
۳-۱علاقه و حوصله برای درس
۳-۲توانایی و استعداد در درس
۳-۳سابقه ذهنی از درس
T3مجموع ستونT3-1T3-2T3-3T3-4T3-5T3-6T3-7T3-8T3-9T3-10
M3میانگین ستون (T3-n/3)M3-1M3-2M3-3M3-4M3-5M3-6M3-7M3-8M3-9M3-10

ارزش خانه‌ها را که تعیین کردید، مقادیر هر ستون‌ را جمع کنید و در خانه زیرین هر ستون (T3-n)‌ وارد کنید؛ سپس، میانگین هر ستون را نیز محاسبه، و در خانه زیرین وارد (M3-n) کنید. میانگین ستون‌های این جدول را به سطر سوم جدول ۴ منتقل کنید.

تکمیل جدول نهایی

هم‌اکنون سه سطر جدول ۴ باید تکمیل شده باشد. سطرهای اول و سوم را شما باید از بطن جدول‌های ۱ و ۳ به اینجا منتقل کرده باشید.

جدول ۴تجمیع داده‌هازباناقتصاداسلامیریاضی و آمارتئوریپژوهشتولید بازاریابیمنابع انسانیکارآفرینی
M1میانگین ستون‌های جدول ۱
M2میانگین ستون‌های جدول ۲۲.۰۲.۵۴.۰۲.۵۲.۰۲.۰۳.۰۳.۰۳.۵۳.۵
M3میانگین ستون‌های جدول ۳M3-1M3-2M3-3MT3-4M3-5M3-6M3-7M3-8M3-9M3-10
MMمیانگین هر ستونMM-1MM-2MM-3MM-4MM-5MM-6MM-7MM-8MM-9MM-10

هم‌اکنون سه میانگین برای هر درس ارزش‌گذاری شده و اطلاعات جدول کامل است. حال، مقادیر هر ستون را جمع، و بر «سه» تقسیم کنید و نتیجه هر ستون را در سطر آخر (MM-n) وارد کنید. هم‌اکنون باید متناظر با هر درس،‌ یک مقدار میانگین نهایی محاسبه شده باشد. میانگین‌ها را تا یک رقم اعشار گِرد کنید.

اولویت‌بندی عملی

اولویت‌بندی اولیه درس‌ها مستلزم دسته‌بندی میانگین‌های بالاست. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد را در جدول میانگین‌ها پیدا کنید و عدد بزرگ‌تر را از کوچک‌تر کم کنید، و نتیجه را بر چهار تقسیم کنید. حال چهار دسته خواهیم داشت و میانگین‌های نهایی درس‌ها را در این چهار دسته مرتب کنید.

دسته‌ها از بالا به پایین نشان‌گر درس‌های «کلیدی» و «اصلی» و «کمکی» و «تعلیقی‌ها» هستند. کار اولویت‌بندی درس‌ها همین‌جا تمام می‌شود. اما ممکن است با شرایط ویژه‌ای مواجه شوید. به طور مثال ممکن است بیشتر درس‌ها در دسته اصلی واقع شوند و هیچ‌یک از درس‌ها در دسته کلیدی وارد نشده باشند. کافی است یکی دو درس را به انتخاب خودتان به عنوان درس کلیدی دسته‌بندی کنید. نگران نباشید؛ چرا که هفت یا هشت هفته بعد که دوباره اولویت‌بندی درس‌ها را انجام می‌دهید، فاصله درس‌ها روشن‌تر می‌شود.

در انتهای دسته‌ها، حذفی‌ها قرار دارند که پیشنهاد می‌کنم تا اطلاع ثانوی درباره‌شان تصمیم‌گیری نکنید و برای مطالعه‌شان برنامه‌ریزی نکنید. اگر درسی، برای سه دوره متوالی در بخش تعلیقی‌ها جا خوش کرد، به میل خودتان و البته با کسب مشورت می‌توانید برخی‌شان را به طور دایم حذف و برخی دیگر را به دسته درس‌های کمکی منتقل کنید.

نتیجه حاصل از جدول بالا قطعی نیست و باید محاسبه‌های بالا را هر چهار تا پنج هفته یک‌بار تکمیل کنید و اولویت‌بندی درس‌ها را دوباره انجام دهید. اگر اولویت اولیه درس‌ها تغییر چندانی نکرد، یعنی کارتان «خوب» یا «فاجعه» بوده است. کلا مشورت بگیرید ضرر نمی‌کنید!

واقعیت این است، این روش باید زیر نظر «مربی» انجام شود. پیش‌تر هم تأکید کرده‌ام که اولویت‌بندی اولیه درس‌ها را بی‌مشورت انجام ندهید. راستش هفته‌ها با خودم کلنجار رفته‌ام که درباره این روش صحبت کنم یا خیر. بالاخره تصمیم گرفتم که روش اولویت‌بندی خودم را منتشر کنم، شاید گره از مشکل برخی دوستان بگشاید. اما می‌دانم بسیاری از دوستان نمی‌توانند از این روش برای اولویت‌بندی درس‌ها استفاده کنند و پیشاپیش از ایشان عذرخواهی می‌کنم!

کلام پایانی

مزیت قابل توجه اولویت‌بندی اولیه درس‌ها، تشخیص چگونگی انتخاب و مواجهه با منابع کنکور ارشد است. به طور مثال، داوطلبی که درس تئوری‌های مدیریت را کلیدی می‌داند باید منابع متعددی را برای کسب ۵۰ تا  ۷۰ درصد به طور عمیق مطالعه کند. اگر همین درس را کمکی قلمداد کند نیازی به مطالعه منابع متعدد و متنوع ندارد و باید یک کتاب جامع را طوری بخواند که بتواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از درس تئوری‌های مدیریت امتیاز کسب کند.

تعداد درس‌های کنکور ارشد مدیریت زیاد است و پیشنهاد می‌کنم بر چهار درس عمومی و یک درس تخصصی تمرکز کنید؛ چرا که برخی درس‌های عمومی خودشان از چند درس مستقل تشکیل شده‌اند.

اینکه درس‌ها را چگونه باید مطالعه کرد، مربوط به پرسش سوم است که به روش درس‌خوانی می‌پردازد. در حال حاضر باید اولویت درس‌ها، و در گام بعد باید تکلیف منابع مشخص شود. بعدتر نوبت به چگونگی مطالعه و روش درس‌خوانی می‌رسد!

81 فکر می‌کنند “شیوه عملی اولویت‌بندی درس‌ها

 1. مؤید

  سلام مجدد خدمت جناب زارعی
  طبق مدل اولویت بندی ک ارائه فرمودید درسها را طبقه بندی نمودم ک بدین شرح شد :
  کلیدی: بازاریابی
  اصلی: تئوری ، زبان ، اقتصاد ، اسلامی
  کمکی: پژوهش
  تعلیقی: ریاضی
  حال میخواستم بدانم ک درسها را باید چگونه مطالعه کنم با توجه ب اینکه‌در آزمونهای مدرسان ثبت کرده ام .طبق روش پیشنهادی یکی از دوستان تا ب حال فصل ب فصل‌ از هر درس مطالعه نموده ام بعنوان مثال یک فصل از بازاریابی ، یک فصل از تئوری ، یک فصل‌ اقتصاد خرد و الی آخر
  البته روش مطالعه ای ک برای دروس اقتصاد مطرح‌ فرمودید را مطالعه نمودم و بنظرم بسیار جالب و اثربخش است .
  لطفا درمورد روش مطالعه دروس راهنمایی بفرمایید
  باتشکر از زحمات شما و سایت خوبتان

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. تا اطلاع ثانوی بر درس‌های کلیدی و اصلی تمرکز کنید و مطالعه درس‌ها را با هم آغاز نکنید. ارشدباز را برای یافتن موضوع «ریل‌سازی» جستجو کنید تا دست‌گیرتان شود که درس‌ها را چگونه باید به برنامه درسی اضافه کنید.

   دو. زبان را هر روز و بی‌وقفه باید بخوانید، با یادسپاری واژگان آغاز کنید و بعدتر گرامر و زبان تخصصی را مطالعه کنید.
   سه. بازاریابی را آغاز کنید که بسیار می‌تواند در ارتقای رتبه، کمک‌تان کند.
   چهار. پیشنهاد می‌کنم بعد از اتمام فصل اول بازاریابی، مطالعه اقتصاد خرد را آغاز کنید. خرد که تمام شد، کلان را آغاز کنید.
   پنج. درس تئوری مدیریت را زمانی آغاز کنید که ذهن‌تان به مطالعه درس اقتصاد خرد عادت کرده است. این زمان می‌تواند یک هفته یا چهار هفته بعد از آغاز اقتصاد خرد باشد.
   شش. مطالعه درس مدیریت اسلامی را بهتر است اواخر دی یا اواسط بهمن آغاز کنید. تا آن زمان، چهار درس زبان و تئوری و اقتصاد و بازاریابی را به نتیجه رسانده‌اید و در وضعیت مهارت‌ورزی و تست‌زنی هستید.

   هفت. همین پنح درس برای کسب رتبه ۴۰۰ کفایت می‌کنند. به شرطی که دُرست و با طمأنینه بخوانید.

   هشت. راستش، هر مؤسسه، روش خودش را دارد. من هم روش خودم را پیشنهاد می‌کنم. تأمل کنید و ببینید کدام‌شان بیشتر کمک‌تان می‌کنند. این مورد را باید خودتان انتخاب کنید!

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 2. مؤید

  از راهنمایی هایتان بهره میبرم . از وقت و حوصله ای که به خرج دادید بینهایت سپاسگزارم .

 3. امیر

  با عرض سلام و با آرزوی روزهای شاد

  آقای زارعی چندین سوال از حوزه های مختلف دارم که اینجا می پرسم :

  ۱. وقت برای خواندن زیاد دارم یعنی کنکور ۹۶ مدیریت صنعتی شرکت خواهم کرد .

  ۲. این روشی که توضیح داده اید را به طور کامل متوجه نشدم اما در درس های مدیریت تولید و زبان انگلیسی قوی هستم و درس های تئوری ، اقتصاد و مبانی اسلام هم متوسط و پژوهش و ریاضی هم متوسط رو به پائین .

  ۳. منابع هم با مدیریت تولید مدرسان خوب ارتباط برقرار کرده ام و اقتصاد خرد و کلان هم آقای نظری را کتابهایش را دارم و آمار هم آقای طورانی و ریاضی آقای محمودیان اما اصلا با کتاب پژوهش خانم فدوی نمی توانم ارتباط برقرار کنم به نظرتان کتاب آقای یگانه را بخرم ؟ و اصول و مبانی اسلام هم با توجه به توضیحاتی که خواندم فکر کنم کتاب آقای احسانی مناسب باشد و کتاب تئوری هم برای ماهان را دارم آیا کتاب دیگری بخرم ؟ در مورد زبان هم کتاب های ۵۰۴ ، ۱۱۰۰ و تافل را خریده ام و گرامر هم آقای اشرافی که با توضیحاتی که از شما خواندم زیاد از این کتاب تعریفی نکرده اید و کتاب زبان عمومی زیر ذره بین را مناسب دانسته اید

  ۴. حال به دنبال این هستم که در کنکور تولید و زبان را چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بزنم و اقتصاد ، تئوری و مبانی اسلام هم چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و ریاضی و پژوهش هم چیزی حدود ۲۰ درصد آیا منابع بالا کافی هستند یا شما پیشنهاد دیگری دارید ؟

  البته این توضیح را بدهم که درس پژوهش را در دانشگاه همیشه نمره خوبی می گرفتم اما نمی دانم چرا احساس می کنم نمی توانم در این درس درصد بالایی را بزنم

  راستی کنکور سال ۹۶ هم در اردیبهشت ماه برگزار می شود ؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. برای آغاز درس‌خوانی ناگزیر به اولویت‌بندی هستید. پس وقت صرف کنید و درس‌ها را به طریقی که گفته شده است اولویت‌بندی کنید.

   دو. و اما درباره منابع. از میانه‌های تابستان سال جاری، منابع را بازنگری؛ و فهرست منابع پیشنهادی کنکور ارشد مدیریت ۹۶ را منتشر خواهم کرد.

   سه. تفاوت کلیدی افراد موفق در کنکور با دیگرانی که به هزار ضرب و زور خواهان ورود به دانشگاه‌های معتبر هستند، در روش درس‌خوانی‌شان است. در این‌باره تا دل‌تان بخواهد در بطن ارشدباز مطلب موجود است. بگردید و بخوانید.

   چهار. بعد از کنکور ۹۵ به مدت سه ماه درگیر کارهای شخصی و نظم بخشیدن به محتوای ارشدباز خواهم شد و فرصت چندانی برای پاسخ‌گویی نخواهم داشت.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

  2. حمید رضا

   سلام ، با اجازه مدیر محترم سایت

   ۱- فرمودید وقت برای خواندن زیاد هست !!! عین باد میگذره یعنی اصن متوجه نمیشی چجوری ارشد ۹۶ اومد!!!!!!! عین کارتون معروف میگ میگ که همیشه  با سرعت ازدست اون گرگه فرار میکرد. یعنی با همون سرعت زمان میگذره.

   ۲- سعی کنید زبان و تئوری رو هر روز بخونید بقیه درس ها رو هم هفته ای دوبار بخونید یک روز در هفته هم خالی بگذارید.

   ۳- در مورد منابع، من خودم اینا رو تهیه کردم:

   زبان عمومی زیر ذره بین+ زبان تخصصی ناصرزاده+ ریاضی و امار رنجبران+ اقتصاد نظری+بازاریابی مناجاتی و ۲۰۰۰ تست+ اسلامی مقیمی و نجاری و پور عزت و ۲۰۰۰ تست + تحقیق در عملیات دکتر حسین صفری+تئوری حسین جلیلیان.

   من دقیقا از فردای بعد از کنکور ارشد ۹۵ شروع میکنم یعنی از  ۱۸ اردیبهشت.

   بله ارشد ۹۶، ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت برگزار میشه.

 4. امیر

  بله آقای زارعی توضیحاتتان را درباره ی مطالعه ی درس اقتصاد و زبان انگلیسی و ریل گذاری و … کاملا خواندم و بسیار هم مفید واقع شد اما مطلبی درباره ی درس پژوهش نیافتم البته باز هم از شما در جواب یکی از دوستان خواندم که در این درس زیاد سر رشته ندارید و حتی بحث های شما را با آقای حمیدرضا درباره ی کتاب تئوری آقای جلیلیان را هم کامل مطالعه کردم اما نحوه ی تکمیل جدول مورد نظر درباره ی الویت بندی درس ها را درک نکردم ؛ در ستون که نام درس ها قرار می گیرد در سطرها چه چیزی قرار می گیرد ؟ همان دو مورد « علاقه و توانایی و استعداد در درس » ، « سابقه ذهنی از درس » قرار می گیرد یا مورد های دیگری هم می باشد ؟ در مورد ارزش گذاری مثلا گزینه ۳ را انتخاب کردم در هر دو سطر گزینه ی سه را قرار دهم ؟ چون سوال های موجود در دو سطر جوابش در یک گزینه موجود می باشد ؟ بعد میانگین اش می شود خودش ؟ ( آقای زارعی در واقع نحوه ی تکمیل جدول را کاملا متوجه نشدم )

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   پیشنهاد می‌کنم مطلب را دقیق‌تر بخوانید؛ چرا که به دقت توضیح داده‌ام که چه باید بکنید. حتی یک جدول را هم به طور نمونه تکمیل کرده‌ام.

   ارادت // جواد زارعی

 5. امیر

  آقای زارعی من تا این اولویت بندی را یاد نگیرم شما را ول نمی کنم . « میانگین ستون‌های جدول ۱ » و « میانگین ستون‌های جدول ۲ » را که شما ثابت گذاشته اید و « میانگین ستون‌های جدول ۳ » را هم که باید به دست آورد اما سوال این است شما در همین جدول پیش فرضی که حل کرده اید چه عددی را با چه عددی در ارزش گذاری گذاشته اید و میانگین اش را گرفته اید و شده است ۴.۶۶ برای درس زبان ؟ آخر اگر هر دو را پنج دهید میانگین اش می شود ۵ و عدد ۹ هم میانگین اش می شود ۴.۵ و عدد ۸ هم میانگین اش ۴ می شود پس این ۴.۶۶ از کجا آمده است ؟ مشکل فقط جدول ۳ می باشد که چگونه آن عددها را شما داده اید که در میانگین های آنها خرده در آمده است مثلا ۳۳. یا ۶۶. ؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

    

   یک. با فونت توپر قرمزرنگ نوشته‌ام که این جدول را به طور نمونه پر کرده‌ام. چرا این‌قدر ذهن‌تان را درگیر کرده است؟

   دو. شما امتیازهای خودتان را با توجه را متن راهنما در جدول وارد و میانگین نهایی درس‌ها را محاسبه کنید. همین برای شما کفایت می‌کند.

    

   سه. محتوای این جدول تا پایان خردادماه، مقارن با اعلام نتیجه کنکور ارشد ۹۵ معتبر است. نسخه بعدی جدول را پس از بازنگری، میانه‌های تابستان منتشر خواهم کرد. البته شرایطی را مهیا خواهم کرد که اولویت‌بندی بسیار بسیار آسان‌تر شود.

   ارادت‌مند  //  جواد زارعی

 6. امیر

  با سلام دوباره آقای زارعی و توضیح و تفسیرهای زیاد :

  اولویت بندی ای که طبق دستورالعمل بالا انجام دادم نتایج اش این شد :

  کلیدی : اقتصاد و زبان انگلیسی

  اصلی : مدیریت تولید

  کمکی : مبانی اسلام

  تعلیقی ها : پژوهش ، ریاضی و تئوری

  اما آقای زارعی بنده صد در صد درس های ریاضی و پژوهش را در کلاس های یکی از موسسه ها ثبت نام خواهم کرد چون این دو درس از درس های تاثیر گذار هستند فکر کنم نظر شما هم همین باشد؟ البته از دروس ریاضی و پژوهش بنده تصویری در ذهنم باقی نمانده چون در ترم اول و دوم هر دو درس ریاضی را با نمره ی بالای ۱۸ پاس کردم و درس پژوهش هم به همین گونه با نمره بالای ۱۶ و ۲۰ پاس کردم اما هم اکنون بسیاری از مطالب این درس ها را فراموش کرده ام و اگر یک نفر باشد و بعضی از نکات را به یادم آورد فکر نکنم با این درس ها مشکلی داشته باشم و در مورد درس مبانی اسلام با اینکه پیش زمینه ی ذهنی خوبی از آن دارم ولی علاقه ای به خواندن آن ندارم و همان طور که گفتم هم پیش زمینه و هم علاقه ی بسیاری به مدیریت تولید دارم و درس زبان را هم ، هم پیش زمینه دارم و هم علاقه .

  حال آقای زارعی این منابع ، منابع خوبی است که بنده انتخاب کرده ام :

  ( مدیریت تولید : دکتر آرمان ، حسن بیگی و جلیلی ؛ ناشر مدرسان شریف )

  ( تئوری مدیریت : دکتر سلامی ؛ ناشر ماهان )

  ( زبان انگلیسی : ۵۰۴ ، ۱۱۰۰ و تافل و زبان عمومی ارشد زیر ذره بین هر دو جلد : یوسف زاده ، جهانشاهی ؛ ناشر نگاه دانش )

  ( زبان تخصصی : ناصرزاده – دهشتی ؛ ناشر نگاه دانش )

  ( اقتصاد خرد و کلان : دکتر نظری ؛ ناشر نگاه دانش )

  ( مبانی اسلام : دکتر احسانی ؛ ناشر پارسه )

  برای درس اقتصاد ۲۰۰۰ تست انتشارات نگاه دانش را هم به نظرتان بخرم ؟

  و دورس پژوهش و ریاضی را هم فکر کنم باید به منابع کلاسی که می روم تکیه کنم .

  باز هم ممنون از شما آقای زارعی بابت وقتی که می گذارید و جواب بنده را می دهید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. جدول‌های شماره ۳ و جدول نهایی را برای بنده ایمیل کنید (کف ارشدباز درج شده است!)
   دو. منابع پیشنهادی‌ام در حال بازنگری است و دو ماه دیگر اعلام می‌کنم.

   ارادت // جواد زارعی

 7. Ya.sha

  سلام جناب زارعی

  دیدید بالاخره اون پیش بینی های الکی توی بازار جواب داد و اکثر سوالات خارج از کتاب کاتلر بود .

  به فنا رفتیم متاسفانه. چقد این کتاب استاد مروج رو خونده بودیم مااااا😥😥😥😥

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. کدام پیش‌بینی و کدام کتاب. اگر منظورتان، شایعه کتاب لنکستر و مسینگ‌هام است که اصلا و ابدا شایعه نبود. رانت اطلاعاتی بود که مفصل صحبت دارم که یکی دو هفته دیگر خواهم گفت!

   دو. همین‌جا عرض کرده بودم که اگر از منبعی تازه تست بدهند، از دو سه مورد بیشتر نخواهد بود که نبود!

   سه. کاتلر همچنان مرجع کلیدی است.

   ارادت // جواد زارعی

   ارادت // جواد زارعی

 8. جواد

  سلام اقای زارعی منابع تغییر کرده بود بازاریابی کتاب لیجیستر ومیسینگهام بود متاسفانه سنجش همش ما رو اذیت می کنه نمی دونم چعدر کنکور بی ثباتی داریم

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   اگر از تست‌های کتاب مزخرف لنکستر و مسینگ‌هام چشم‌پوشی کنیم؛ منابع تغییر چندنی نکرده بود. صحبت خواهم کرد در این‌باره!

   ارادت // جواد زارعی

 9. امیر

  آقای زارعی با سلام و سوال

  از روزی که من اولویت بندی را انجام داده ام یک سوال ذهنم را به خود مشغول کرده است ؟

  این « میانگین ستون‌های جدول ۱ » و « میانگین ستون‌های جدول ۲ » عددهایشان از کجا آمده اند ؟

  یعنی ضریب ۳.۱۶ تئوری در جدول ۱ و ضریب ۲.۵ تئوری در جدول ۲ بیان گر چه چیزی هستند ؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. این‌طور فکر کنید که دانستن‌شان چه کمکی به شما می‌کنند؟

   دو. مبانی اولویت‌بندی را در بلاک دانسته‌های کلیدی را که بخوانید دست‌گیرتان می‌شود!

   ارادت // جواد زارعی

 10. بهار

  سلام

  اگر از درس های تئوری مدیریت و بازاریابی هیچی ندونیم و تغییر رشته ای باشیم برای شروع چه باید خواند

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. اگر لازم باشد؛ باید بخوانید و بخوانید تا بدانید.

   دو. اگر لازم نباشد؛ به سهولت می‌توانید از این‌ها چشم‌پشی کنید.

   سه. اولویت‌درسی‌تان را که تعیین کنید، دست‌گیرتان می‌شود که خواندن این درس‌ها لازم است یا نیست. ارشدباز، ستون کناری، بلاک مسیر درس‌خوانی، ردیف اول!

   تا بعد // جواد زارعی

 11. امیر

  جناب زارعی ، مدیریت اسلامی با این ضرایب به شدت رتبه اش در اولویت بندی جدید تغییر کرده است و کلا اولویت بندی بنده تغییر کرد :

  * جدید :

  کلیدی ( ۳.۹۱ – ۳.۵۴ ) : اسلامی (۳.۹) و تولید ( ۳.۷ )

  اصلی ( ۳.۵۴ – ۳.۱۷ ) : اقتصاد ( ۳.۵ )

  کمکی ( ۳.۱۷ – ۲.۸ ) : تئوری ( ۲.۸ ) ، زبان ( ۲.۸ ) ، ریاضی ( ۳.۱ ) ، پژوهش ( ۳ )

  ( عدد ها نشان دهنده امتیاز کسب شده است )

  * در صورتی که قدیم اینگونه بود :

  کلیدی : اسلامی ، تولید ، اقتصاد

  اصلی : زبان

  کمکی : پژوهش ، تئوری ، ریاضی

  ولی با جدول و ضرایب جدید خیلی از موارد تغییر کرد ؟؟!!

  ( رشته : مدیریت صنعتی )

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   پیشنهاد می‌کنم درس ریاضی و آمار را به اصلی‌ها منتقل کنید. شک ندارم که می‌توانید بارتان را با اقتصاد، تولید، و ریاضی و آمار ببندید!

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 12. امیرعباس

  سلام

  ببخشد من میانگین نهایی درسها را بدست آورده ام اما اولویت بندی علمی را که خوانده متوجه نشدم((اولویت‌بندی اولیه درس‌ها مستلزم دسته‌بندی میانگین‌های بالاست. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد را در جدول میانگین‌ها پیدا کنید و عدد بزرگ‌تر را از کوچک‌تر کم کنید، و نتیجه را بر چهار تقسیم کنید. حال چهار دسته خواهیم داشت و میانگین‌های نهایی درس‌ها را در این چهار دسته مرتب کنید.))میشه توضیح دهید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   اولویت‌بندی اولیه درس‌ها مبتنی بر امتیازی است که در سه حوزه متفاوت به درس‌ها اختصاص می‌دهید. پس از محاسبه میانگین نهایی برای هر درس، فاصله بالاترین امتیاز تا پایین‌ترین را باید به چهار رده تفکیک کنید. همین است که بالاترین را از پایین‌ترین کم می‌کنید و بر چهار تقسیم می‌کنید تا بتوانید درس‌های کلیدی، اصلی، کمکی و تعلیقی را متناسب با امتیاز هر درس، در یکی از رده‌ها قرار دهید.
   اگر مشکل داشتید؛ مانگین هر درس را ذیل همین نظر درج کنید تا با هم حلش کنیم.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

   1. امیرعباس

    متوجه شدم اینگونه شد:

    کلیدی: ریاضی و آمار – اسلامی- تحقیق

    اصلی:اقتصاد- بازار

    کمکی:تئوری مدیریت

    کلیدی:زبان

    حال باید چکار کنم؟؟؟

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛

     یک. فکر کنم منظورتان از «کلیدی: زبان» تعلیقی بوده است!

     دو. گرایش‌تان بازرگانی است؛ پس درس بازاریابی باید کلیدی باشد.

     سه. درس پژوهش عملیاتی در بهترین حالت می‌تواند اصلی باشد.

     چهار. برای کلیدی‌ها، دو درس (یکی بازاریابی و دیگری …) کفایت می‌کند. پس یکی از درس‌های ریاضی و آمار، و اسلامی را انتخاب کنید؛ و دیگری را به اصلی‌ها منتقل کنید.

     پنج. شاید این دسته‌بندی مناسب‌تان باشد:
     کلیدی‌ها: «بـازاریابی» + «اسلامی، یا ریاضی و آمار»
     اصلی‌ها: «اقتصاد» + «اسلامی، یا ریاضی و آمار» + «پژوهش عملیاتی»
     کمکی‌ها: «تئوری مدیریت»
     تعلیقی‌ها: «زبان انگلیسی»

     شش. حالا باید برای تهیه منابع اقدام کنید. پیشنهاد می‌کنم درس‌خوانی را با بازاریابی، اقتصاد خرد، آمار و اقتصاد کلان آغاز کنید. درس‌های ریاضی و پژوهش و تئوری را به پاییز موکول کنید.

     ارادت // جواد زارعی

     1. امیرعباس

      ممنونم درست میگویید تعلیقی زبان بود

      من امسال کنکور دادم وفارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه شیراز میباشم

      بخاطر رشته ام دروس ریاضی و آماربرایم سخت نیست و درسهای تحقیق درعملیات را گذرانده ام(بهینه سازی خطی و غیز خطی) اما آقای زارعی من کلا ۳ ماه وقت گزاشتم برای کنکور و با توجه به تجربه بعضی از دوستان تحقیق را نخواندم ک ای کاش بجای دروس حفظی ، تحقیق را خوانده بودم

      مشکل من در دروس حفظی است که با وجود اینکه وقت نیز گزاشتم  به نتیجه دلخواه نرسیدم فلذا خیلی با این دروس کلنجار میروم

     2. جواد زارعی نویسنده

      سلام؛

      یک. تمرکز بر درس بـازاریابی برای گرایش بازرگانی ضروری است. از این رو، اولویت‌بندی زیر را پیشنهاد می‌کنم:
      کلیدی‌ها: «بـازاریابی» + «ریاضی و آمار»
      اصلی‌ها: «اقتصاد» + «پژوهش عملیاتی» + «اسلامی»
      کمکی‌ها: «تئوری مدیریت»
      تعلیقی‌ها: «زبان انگلیسی»

      دو. تابستان را بیشتر صرف آشنایی با درس بازاریابی و مطالعه اقتصاد کنید. این دو درس را که مسلط شوید، گمان نمی‌کنم ریاضی و آمار و پژوهش اذیت‌تان کنند. البته ریاضی و پژوهش رشته مدیریت با رشته‌های دیگر متفاوت است. حواس‌تان به این نکته باشد!

      ارادت // جواد زارعی

 13. حسنا یوسف

  سلام

  آقای زارعی واقعا از مطالب راهگشای شما سپاس گذارم.من مهندسی کامپیوتر خوندم و میخوام مدیریت آی تی شرکت کنم.اولویت بندی زیر به نظر شما مناسبه؟من آشنایی زیادی با دروس مدیریت ندارم.ممنون میشم اگر برنامه من صحیح نیست  راهنمایی کنید.

  کلیدی‌ها:  «اقتصاد» + «ریاضی و آمار»
  اصلی‌ها:«زبان»+ «پژوهش عملیاتی» + «اسلامی»
  کمکی‌ها: «تئوری مدیریت»
  تعلیقی‌ها: «بازاریابی»+ «تولید»

  سپاس از شما

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. علی‌الظاهر، داوطلب گرایش آی.تی هستید. توصیه می‌کنم درس‌های بازاریابی و مدیریت تولید را اصلی اولویت‌بندی کنید؛ و درس پژوهش عملیاتی را حذف کنید. حتی اگر پژوهش را پیش‌تر هم خوانده باشید، باز هم به حذف این درس توصیه می‌کنیم!

   دو. اگر پایه زبان‌تان ضعیف است، درس زبان را حذف کنید.

   سه. منابع درس را از ستون کتاری بخوانید.

   ارادت // جواد زارعی

   سه.

 14. حصین

  با سلام

  جناب زارعی من لیسانس مهندسی شیمی دارم و کنکور اجرایی ۹۵ شرکت کرده بودم و تیوری ۴۸ و زبان ۲۷ زده بودم . رتبم چیزی که میخواستم نشد میخوام دوباره شرکت کنم ولی تو کنکور مدیریت آی تی و هدفم تهرانه و به جز این دو درس نسبت به بقیه درسها پیش زمینه ای ندارم.

  طبق توضیحاتتون لیست اولویتم به این شکل شد:

  کلیدی : ریاضی،بازاریابی،اسلام

  اصلی : تولید،تیوری،اقتصاد

  کمکی : زبان

  تعلیقی : پژوهش

  خواهشا اگه با توجه به توضیحاتی که از خودم دادم این لیست نیاز به تغییر داره راهنماییم کنید.

  متشکرم

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم اقتصاد خرد و کلان را به طور مستقل اولویت‌بندی کنید.

   دو. درس بازاریابی برای گرایش بازرگانی بسیار مهم است. اگر گرایش انتخابی‌تان فناوری اطلاعات است، بهتر است این درس را اصلی اولویت‌بندی کنید.

   اولویت‌ها را این‌گونه پیشنهاد می‌کنم:
   کلیدی‌ها: ریاضی + آمار + اقتصاد خرد + اسلامی
   اصلی‌ها: تئوری مدیریت + اقتصاد کلان + بازاریابی + تولید
   کمکی‌ها: زبان انگلیسی

   اگر مطلوب‌تان باشد، می‌توانید مدیریت اسلامی را با مدیریت تولید جابجا کنید.

   ارادت بسیار // جواد زارعی

   1. حصین

    بنده با دو نفر از رتبه های امسال صحبت کردم البته آی تی نبودند (کارآفرینی و بازرگانی) و طبق راهنماییتون و شرایط و هدفم برای دانشگاه تهران ، اولویت هایم چنین شد:

    کلیدی : ریاضی . اسلام . تولید . خرد

    اصلی : تیوری . بازاریابی . کلان . آمار

    کمکی : پژوهش . زبان

    توضیحاتتون (تاکیدتون) رو راجع به حذف پژوهش در عملیات خوندم اما با توجه به مشاوره هایی که داشتم و بنیه قوی ریاضی ام قصد حذفش رو ندارم و برای ابتدای کار فیلم آموزشی شیخان رو تهیه میکنم و بعدا در صورت نیاز کلاس شرکت میکنم .

    خواهشا نظرتون رو بم بگین

    متشکر

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛

     یک. تعداد درس‌های کلیدی‌تان بیش از حد است.

     دو. حتی اگر بر پژوهش هم مسلط باشید، باز هم توصیه به حذف درس می‌کنم. نیمی از وقتی را که قرار است صرف پژوهش کنید را بهتر است صرف آمار و تولید کنید!
     :
     سه. پیشنهادم:

     – کلیدی‌ها: ریاضی + آمار + اقتصاد خرد + اسلام
     – اصلی‌ها: تولید + تئوری + بازاریابی + اقتصاد کلان
     – کمکی‌ها: زبان انگلیسی

     چهار. در تحلیل کنکور ارشد عرض کرده‌ام که داوطلبان کنکور، حتی اگر فرصت خواندن هم داشته باشند، فرصت چندانی برای تست‌زنی ندارند. زمان مفید کنکور برای بچه‌های مدیریت در ظاهر ۱۵۰ دقیقه؛ اما در واقع کمتر از ۱۱۰ دقیقه است که به صرفه و صلاح‌تان نیست برای درس‌هایی مانند پژوهش حرام شود. کلا باید ۷۰ تا ۸۰ تست بزنید و رتبه بگیرید. میل خودتان است!

     پنج. درباره توصیه رتبه‌های برتر، هنگامی از توصیه‌های این‌چنینی‌شان استفاده کنید که حداقل نیمی از تحلیلی را که پیش‌تر ارایه کردم را عرضه کنند!

     ارادت // جواد زارعی

 15. سجاد

  با سلام خدمت جناب زارعی عزیز

  دانشجوی رشته ی مدیریت صنعتی دانشگاه بین امللی امام خمینی قزوین هستم.

  کنکور ۹۵ آزمایشی شرکت کردم و دو درس زبان ۲۰ درصد و بازاریابی ۲۷ درصد تونستم بزنم و باقی درسا سفید.

  در کنکور ۹۶ میخام در گرایش صنعتی تولید شرکت کنم.هدفم رو هم گذاشتم برای یکی دانشگاه های تهران. اولویت درسام رو به این صورت انتخاب کردم:

  کلیدی ها: تیوری ، آمار، اسلامی

  اصلی ها :زبان ،اقتصاد خرد و کلان ، پژوهش عملیاتی،تولید

  کمکی: ریاضی

  تواناییم تو درس آمار و زبان خوبه ولی تو ریاضی کمی مشکل دارم و می ترسم وقت بزارم و در نهایت نتیجه نگیرم ازش.

  با توجه به این ها آیا این اولویت بندی از نظر شما خوب هست؟ ممنون میشم نظرتون رو بدونم؟ میخام خیلی زود شروع کنم تا دیر نشده..

  و در نهایتم خیلی خیلی ممنون از سایته خوبتون. حرف نداری شما

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. اگر ریاضی را مشکل دارید؛ چگونه پژوهش را بالاتر از ریاضی اولویت‌بندی کرده‌اید. اولویت پژوهش برای بچه‌های صنعتی باید کمتر از ریاضی و آمار باشد.

   دو. اولویت پیشنهادی بنده این‌گونه است:

   کلیدی‌ها: آمار + اسلامی + (خرد یا تولید)
   اصلی‌ها: کلان + تئوری + (خرد یا تولید) + زبان + ریاضی
   کمکی‌ها: پژوهش

   سه. ترس، ویژگی فوق‌العاده‌ای است که سال‌های سال است که انسان را به سلامت از بطن دالان تاریخ عبور داده است!

   بسم‌الله // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   متأسفانه تخصص مالی ندارم و بهتر آن است زبان در کام گیرم.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 16. امیر

  سلام خسته نباشید

  من تصمیم گرفتم دو تاکلاس کنکور برم و تصمیم دارم یکیش اقتصاد باشه.

  میخوام بدونم که کلاس دوم رو چه درسی پیشنهاد می کنید؟

  من میخواستم درس پژوهش و تولید رو حذف کنم اما یکی از مشاوران گفت که پژوهش رو نباید حذف کنی و بهتره بیای کلاس.چه کنم؟

  اینم بگم که من از رشته مهندسی صدا تصویر اومدم و ریاضیم ضعیف شده.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. داوطلب کدام گرایش هستید؟ آی.تی؟ صنعتی؟ تکنولوژی؟

   دو. درس‌ها را اولویت‌بندی کنید و همین‌جا اعلام‌شان کنید.

   منتظرم // جواد زارعی

 17. امیر

  گرایش ای تی میخوام بخونم.راستش اولویت بندی رو تا آخربن مرحله انجام دادم ولی اون قسمتی که تقسیم بر چهار میشه رو نفهمیدم و نتونستم انجام بدم کامل.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   آن‌قدر بخوانید که موضوع دست‌گیرتان شود تا بتوانید درس‌ها را اولویت‌بندی کنید.

   ارادت // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛
   اول بای درس‌ها را اولویت‌بندی کنید تا درباره انتخاب منابع یا استفاده از کلاس‌ها صحبت کنیم.

   ارادت // جواد زارعی

   1. امیر

    من هرکاری کردم نتونستم بفهمم اون مرحله آخر که باید تقسیم بر چهار کنیم په ربطی به اولویت بندی داره؟(کاش یه نمونه حل شده به عنوان مثال میزاشتین خیلی راحت میشد)

    اما چیزی که فکر میکنم حل کردم اینه که:

    اسلام کلیدی

    زبان و اقتصاد و بازاریابی و تولید اصلی

    ریاضی و تعوری(حمزه نمیتونم تایپ کنم) کمکی

    پژوهش تعلیقی

    اما شاید دوباره امتحان کردم.ولی کدوما نیاز به کلاس داره؟

    خواهش میکنم یه نمونه حل شده جدول رو قرار بدید تو سایت تا بتونیم بفهمیم جریان چیه.

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام؛

     نمونه را نمی‌گذارم. توصیه می‌کنم باز هم بر اولویت‌بندی تمرکز کنید.

     منتظرم // جواد زارعی

 18. امیر حسین

  با سلام

  بنده لیسانس مهندسی معدن دارم و میخواهم در کنکور ارشد مدیریت گرایش بازرگانی شرکت کنم و هدفم قبول شدن در یکی از دانشگاه های شهر تهران هست.

  اولویت بندی که کردم بدین صورت شد:

  کلیدی : بازاریابی – اقتصاد خرد

  اصلی : تیوری – ریاضی – اقتصاد کلان – آمار

  کمکی : اسلام – زبان

  تعلیقی : پژوهش

  خواهشمندم اگر اولویت بندی ام نیاز به ویرایش دارد راهنماییم کنید

  با تشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم، درس زبان را از گردونه اولویت‌ها خارج کنید.

   دو. شاید از درس مدیریت اسلامی بهتر از تئوری مدیریت بتوانید امتیاز بگیرید.

   سه. مشکل خاصی نمی‌بینم. بهتر است زودتر درس‌خوانی را آغاز کنید تا بهتر بتوانید اولویت درس‌ها را ارزیابی کنید و فرصت تغییر داشته باشید.

   چهار. با آمار و بازاریابی و اقتصاد خرد آغاز کنید و بعدتر به تئوری مدیریت و کلان و ریاضی بپردازید.

   ارادت // جواد زارعی

 19. SAJAD

  سلام استاد وقت بخیر

  من دانشجوی ترم آخر مدیریت دولتی هستم و می خوام برای ارشد دولتی بخونم و واقعیتش هنوز شروع نکردم درگیر انتخاب منابع هستم

  به نظر شما چطور خوندنمو شروع کنم یعنی ترتیب درس خوندنو میگم

  با توجه به توضیحات شما وتوانایی خودم این طوری چیدمشون

  کلیدی ریاضی و آمار

  اصلی اقتصاد خردو کلان مدیریت اسلامی تئوریها ی مدیریت

  کمکی مالیه منابع انسانی

  تعلیقی زبان

  به نظر شما چطوره اگه میشه لطف کنید بگید اول جه درس های رو شروع کنم و ترتیب خوندن چطور باشه

  سپاس از وقت گذاشتن برای دانشجویان که واقعا بهمشاوره نیاز دارند

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. متأسفانه در حوزه منابع انسانی و دولتی متخصص نیستم. پس، به پیشنهادهایی که ارایه می‌کنم با شک نگاه کنید.

   دو. دو درس را باید کلیدی کنید. یکی، ریاضی و آمار، و دیگری را اقتصاد خُرد یا مدیریت اسلامی پیشنهاد می‌کنم!

   سه. پیشنهاد می‌کنم درباره درس‌های کمکی تجدیدنظر کنید. خانم مهرآفرین (رتبه ۲ دولتی) در مؤسسه پارسه، مشاوری مهربان، با حوصله و سلیم‌النفس است.

   چهار. درباره ترتیب آغاز درس‌ها با خانم مهرآفرین صحبت کنید.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 20. مهسا

  مرسی

  انجامش دادم

  اقتصاد -اسلامی  – ریاضی امار شد کلیدی

  بازاریابی شد اصلی

  زبان و تولید شد کمکی

  تئوری و پژوهش شد تعلیقی

  ^_^

  هیی مث این تکلیفمو مشخص نکرد

  مخصوصا ک مهاجر مهندسی فناوری اطلاعات ام و میخوام تو شاخه ای تی مدیریت ادامه بدم

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. بیشتر درس‌ها باید اصلی باشند؛ و تعداد درس‌های کلیدی نباید از دو مورد بیشتر شود.

   دو. یکی از درس‌های اقتصاد خُرد (یا) مدیریت اسلامی را اصلی کنید.

   سه. زبان کمکی، معنا ندارد. زبان یا باید اصلی، یا باید حذفی باشد!

   چهار. تئوری را نمی‌توانید حذف کنید. یعنی، به صلاح‌تان نیست.

   پنج. درس تولید، یکی از درس‌های بسیار مهم برای گرایش آی.تی، صنعتی و تکنولوژی است. پیشنهاد می‌کنم درس مدیریت تولید را اصلی کنید.

   اولویت زیر را به شما پیشنهاد می‌کنم:
   کلیدی‌ها: ریاضی + آمار + (مدیریت اسلامی یا اقتصاد خُرد)
   اصلی‌ها: اقتصاد کلان + (مدیریت اسلامی یا اقتصاد خُرد) + مدیریت تولید + بازاریابی
   کمکی‌ها: تئوری‌های مدیریت
   حذفی‌ها: پژوهش عملیاتی + زبان انگلیسی (درباره زبان باید به طور قطعی تصمیم‌گیری کنید)

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 21. شقایق

  سلام لطفا  مدیریت مالی هم به ترتیب بالا  اضافه کنید برای کسانی که می خوان در این رشته شرکت کنند.

 22. MKH

  با سلام. بنده فار التحصیل مهندسی پزشکی بوده و تقریبا پیشینه ی خوبی در زبان و ریاضی دارم.

  نتایج من به صورت زیر است:

  کلیدی: ریاضی- بازار

  اصلی: زبان- اسلامی

  کمکی: اقتصاد

  تعلیقی: تئوری – پژوهش در عملیات

  با توجه به نتایج بالا، پیشنهاد شما برای شروع چیست؟ با توجه  به اینکه  زمان زیادی برای شروع نمانده و من نمیتوانم هر دو درس تئوری و پژوهش را نادیده بگیرم. درس اقتصاد که  به صورت کمکی در آمده را میتوان با بازاریابی همزمان شروع  کرد؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. اتفاقا زمان قابل توجهی تا کنکور ارشد فرصت باقی است. اسیر گفته‌های و جو حاکم بر داوطلبان نشوید!

   دو. توصیه می‌کنم تئوری مدیریت را به راحتی حذف نکنید؛ مگر اینکه یقین‌تان شود که کمک‌تان نمی‌‌کند!

   سه. پیشنهاد می‌کنم، حداقل، درس اقتصاد خُرد را اصلی کنید و اقتصاد کلان را کمکی نگه دارید!

   چهار. احتمالا، درس آمار را با ریاضی کلیدی کرده‌اید. اگر مسلط‌ هستید، مشکلی نیست.

   پنج. بله، می‌توانید اقتصاد خرد را با بازاریابی هم‌مزان بخوانید. پیشنهاد می‌کنم روش مطالعه درس‌ها را از ستون کناری وب‌سایت بخوانید.

   ارادت // جواد زارعی

 23. فرهادیان

  سلام جناب زارعی

  من دانشجوی ترم ۷ رشته آمار هستم و میخوام برای ارشد در کنکور بازرگانی شرکت کنم،

  طبق اولویت بندی که فرمودید درس ها رو به شرح زیر طبقه بندی کردم :

  کلیدی : ریاضی و آمار

  اصلی : اقتصاد ، زبان

  کمکی :  اسلامی ، بازاریابی

  تعلیقی : تئوری ، پژوهش

  هیچ پیش زمینه ای هم از درس های مدیریتی ندارم ، و الان تئوری که جزء اصلی درس های مدیریت هست ، در گروه تعلیقی قرار گرفته ، ( طبق روش اولویت بندی و جداول)، ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. چرا ارشد مدیریت، و چرا گرایش بازرگانی؟ شما که با درس‌های مدیریت آشنایی ندارید، چرا قصد ارشد مدیریت کرده‌اید؟

   دو. برای کدام دانشگاه قصد تلاش دارید؟

   سه. اگر مشکل سربازی ندارید، پیشنهاد می‌کنم برای کنکور سال بعد اقدام کنید و امسال را بر لیسانس کنونی‌تان تمرکز کنید.

   ارادت // جواد زارعی

 24. نسیم فارسی

  سلام
  رشته لیسانس من برق الکترونیک بوده الان می خواهم در رشته بازرگانی گرایش بین الملل شرکت کنم
  میشه راهنمایی کنید چه کتاب هایی را باید بخوانم ؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. مطالب مندرج در ستون کناری را مطالعه و دنبال کنید.

   دو. درباره منابع به طور مفصل صحبت کرده‌ام. متن‌ها را بخوانید و اگر دوستان معتمد و آگاهی دارید، کسب مشورت کنید.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 25. پری

  سلام من گیج شدم تغییر رشته داده بودم به مدیرت اجرایی که حالا منسوخ شد آخه تو۴ماه میشه روزانه مدیریت قبول شد؟درس مدیریت اسلامی و بازاریابی وقت گیره …اقتصاد و پژوهش عملیاتی هم هیچی نمیدونم راجع بهش ریاضی و زبانم هم ضعیفه… استرس گرفتم نمیدونم چکار کنم؟اصلا کدوم گرایش؟

 26. مژده جعفری

  با سلام و تشکر از لطف بی کرانتان

  ۱)بنده یک ماهی است که به مطالعه پرداخته ام و میخواهم گرایش بازرگانی یا صنعتی را به عنوان گرایش انتخاب کنم ولی اطلاع دقیقی در مورد صنعتی ندارم و بیشتر در مورد بازرگانی اطلاع دارم. لطفا در مورد این دو گرایش اندکی توضیح دهید .

  ۲)بنده اولویت درسهایم را به صورت زیر انتخاب کرده ام

  کلیدی : بازاریابی و ریاضیات

  اصلی :زبان، خرد و تئوری

  کمکی :کلان و مدیریت اسلامی

  حذف :پژوهش عملیاتی

  لطفا در مورد پارت هایی که به مطالعه باید اختصاص بده توضیح دهید(بنده فارغ التحصیل هستم و تمام وقتم آزاد است) چون نحوه مطالعه پارتیزنی و اولویت بندی را بررسی کردم و به نتیجه نرسیدم .

  ۳)مطالعه درس زبان در فرصت باقی مانده برای من که سطح زبان متوسطی دارم ولی با واژگان کنکور آشنا نیستم بازده کافی را دارد؟

  ۴)برای درس تئوری کتاب رضاییان تا چه حد میتواند مفید باشد چون قیمت کتاب های تست خیلی گران است و من کتاب رضاییان را تهیه کرده ام؟

  ۵)برای بررسی تست های کنکور از کدام کتاب جامع استفاده کنم بهتراست؟

  از راهنمایی های خوب سایتتون خیلی ممنون هستم و لطف میکنید که به سوالات من جواب دهید .

  با سپاس

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. وب‌سایت‌ها، به طور مفصل درباره تفاوت گرایش‌های مدیریت صحبت کرده‌اند.

   دو. گمان می‌کنم آمار را هم کلیدی اولویت‌بندی کرده‌اید!

   سه. در این فرصت سه ماهه، واژگان مهم‌تر زیر ذره‌بین و تست‌های زبان عمومی تمام رشته‌ها، و تست‌های زبان تخصصی مدیریت و مدیریت اجرایی ده دوازده سال اخیر را درست و درمان تحلیل و مطالعه کنید. پیشنهاد می‌کنم در این‌باره از مهندس جهان‌شاهی مشورت بگیرید.

   چهار. کتاب دکتر رضاییان در این بُرهه کمک‌تان نمی‌کند. در تحلیل درس تئوری مدیریت، مفصل درباره منابع صحبت کرده‌ام.

   پنج. جلد اول کتاب مشکلی‌رنگ نگاه دانش برای رشته‌های مدیریت!

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 27. مژده

  با سپاس از پاسخ شما

  بله آمار جزو درسهای کلیدی هست،لطفا در مورد نحوه پارت های مطالعه که بطور متوسط در هر هفته باید به درس های کلیدی،اصلی و کمکی اختصاص داده شود راهنمایی بفرمایید زیرا در این مورد با مشکل بزرگی مواجه هستم.همچنین برای تئوری کتاب جلیلیان را پیشنهاد میکنید؟ برای تست چه منبعی برای تئوری مناسب است ؟

  بی نهایت از لطفتان پیشاپیش سپاسگذارم

   

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. درباره چگونگی درس‌خوانی باید از مشاوره‌تان کمک بگیرید. بنده خدمات مشاوره ارایه نمی‌کنم. هر چند، گمان می‌کنم مطالعه برخی اصل‌های روش درس‌خوانی کمک‌تان کند؛ علی‌الخصوص، توجه به اصل‌های پشیز و پرهیز از سرگردانی نجات‌تان می‌دهد.

   دو. درباره منابع دیگر، مفصل صحبت کرده‌ام.

   ارادت // جواد زارعی

 28. rahimi

  با سلام و عرض تشکر بخاطر مطالب مفیدی که در اختیار داوطلبان قرار می دهید.

  من کارشناسی شیمی محض دارم ولی برای ارشد مدیریت شرکت کردم .اواویتم بازرگانی بین الملل هست. با توجه به فرصت کم باقی مانده میخواستم بدونم خوندن کتابهای مدرسان میتونه بهترین انتخاب باشه یا خیر.و نکته دیگه اینکه یک عزیزی منو راهنمایی کردن و گفتن که بهتره روی پنج درس سرمایه گذاری کنم.  تئوری .اسلامی.اقتصاد.زبان و بازاریابی .

  این رو هم اضافه کنم که زبان عمومیم قوی هست و قاعدتا سرمایه گذاری روی زبان تخصصی میتونه خیلی بهم کمک کنه.

  ممنون میشم اگر راهنماییم کنید که تو فرصت کم باقیمونده از کجا و با چه کتابایی شروع کنم تا بتونم در دایره رقابت حرفی برای گفتن داشته باشم؟

  با تشکر

   

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. تا کنکور ارشد حوالی هفت هفته (۵۰ روز) فرصت دارید و فقط باید بر درس‌هایی تمرکز کنید که نقطه قوت‌تان محسوب می‌شوند.

   دو. تمرکز بر پنج درس، تمرکزتان را مخدوش می‌کند. اگر پیش‌زمینه‌ای در حوزه مدیریت ندارید، توصیه می‌کنم بر درس‌های زبان انگلیسی، ریاضی، آمار، مدیریت اسلامی و مختصری بر بازاریابی تمرکز کنید و از مطالعه درس‌های دیگر چشم‌پوشی کنید.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 29. اشکان

  سلام و عرض ادب
  بنده لیسانس صنایع دارم و گرایش مورد علاقم آی تی ست. آشنایی کلی هم با مدیریت دارم
  درین مدت به صورت جسته گریخته زبان خوندم و با توجه به وقت کم باقی مانده به کنکور چه توصیه ای دارید تا بهترین نتیجه رو بگیرم؟
  درین مدت میتونم عملکرد بهتری داشته باشم
  الویت بندی:
  کلیدی: مدیریت اسلامی، اقتصاد، زبان
  اصلی: بازاریابی، تولید
  کمکی: تئوری، ریاضی
  حذفی: پژوهش
  تصورم این بود تمرکز روی تئوری و زبان بگذارم ولی الویت بندی چیز دیگه ای نشون میده
  سپاس از لطفتون

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. پنج هفته تا موعد کنکور ارشد فرصت باقی است و توصیه می‌کنم از درس‌های کمکی و تعلیقی (حذفی) چشم پوشی کنید.

   دو. شاید بند نباشد اگر اقتصاد کلان را نیز از دایره درس‌ها حرف کنید، مگر آنکه بر مفاهیم اصلی اقتصاد کلان مسلط باشید.

   سه. نمی‌دانم پایه ریاضی و آمار شما چگونه است؛ اما اگر کلیت این درس‌ها در خاطرتان زنده است، این دو درس را حذف نکنید که بسیار می‌توانند کمک‌حال‌تان باشند. تست‌های چهار پنج سال اخیر و پیش‌بینی‌های مهندس طورانی را که خوب بخوانید، حداقل نیمی از تست‌ها را می‌توانید شکار کنید.

   چهار. این هفته هفته، زمان خوبی برای یادگیری درس‌ها تازه نیست؛ بلکه باید بر درس‌هایی که آشنا هستید سرمایه‌گذاری کنید.

   پنج. صنایع خوانده‌اید و اگر مدیریت تولید را در خاطر دارید، این درس را کلیدی کنید. حداقل هفت تست، از بخش محاسباتی مطرح می‌شوند که گمان نمی‌کنم شکارشان برای شما سخت باشد.

   شش. اگر با بازاریابی آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم این درس را از دایره درس‌ها خارج کنید!

   هفت. پنج هفته فرصت دارید و پیشنهاد می‌کنم بر چهار درس اسلامی، زبان، تولید و ریاضی و آمار تمرکز کنید. اگر اقتصاد خرد یادتان هست، تست‌های چهار پنج سال اخیر این درس را تمرین کنید.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 30. محمد رضا

  با سلام و احترام خدمت برادر بزرگوار جناب آقای زارعی
  یک – مطلب فوق را مطالعه نمودم و به نظرم بخشی از مطلب که مربوط به جدول شماره ی دو باید باشد احتمالاً حذف گردیده است و در نهایت اعدادی در سطر دوم جدول شماره چهار ظاهر شده که نمی دانم باید به همان صورتی که درج شده باقی بمانند یا خیر ؟
  دو – با توجه به تغییر نگرش طراح محترم درس مدیریت از نگاه اسلام در نحوه ی طراحی تست ها از این درس آیا اعداد مندرج در جدول شماره ی یک که در نهایت بایستی آن ها را به سطر اول جدول شماره چهار منتقل نماییم تغییر خواهند یافت یا خیر ؟
  سه – در صورتی که جداول همانی باشد که هم اکنون هست اولویت بنده به صورت زیر خواهد بود که جایگاه اسلام و زبان کمی مرا دچار تردید نموده است .
  لطفاً در صورت امکان راهنمایی بفرمایید .
  کلیدی ها : بازاریابی و اسلام
  اصلی ها : اقتصاد و تئوری
  کمکی ها : آمار و ریاضی
  تعلیقی ها : پژوهش و زبان
  با سپاس

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یکی از درس‌های آمار یا ریاضی را اصلی کنید و درباره زبان بازنگری کنید. تا اطلاع ثانوی، یعنی حوالی پاییز، مبتنی بر همین اولویت‌بندی بخوانید.

   ارادت // جواد زارعی

 31. پریسا

  با سلام و خسته نباشید.اولا یک دنیا سپاس گذارم بابت همه ی زحماتتان.

  من قبلا هم برایتان پیام گذاشتم.با مرور کل صحبت هایتان به یک جمع بندی رسیدم ک میخواستم با شما درمیان بگذارم.

  من دانشجوی مدیریت بازرگانی و گرایش بازاریابی هستم که میخواهم همین رشته را ادامه بدهم.

  اول.با توجه به این که این مطالب مربوط به کنکور ۹۶ بوده است آیا تغییری برای کنکور ۹۷ در منابع نیاز هست یا خیر؟

  دوم.من در دروس ریاضی و آمار و دروس مربوط به ریاضی مهارت دارم.در مورد درس زبان هم پشتکار و علاقه ی خواندن را دارم.

  الان که تابستان قبل از کنکور است تصمیم دارم شروع به خواندن زبان کنم.به نظرتون با توجه به الویت هام این ۳ ماه را کدام یک از دروس دیگر را هم شروع کنم؟

  کلیدی:بازاریابی_تئوری مدیریت_ریاضی و آمار

  اصلی:مدیریت اسلامی_زبان

  کمکی:اقتصاد

  حذفی:پژوهش

  سوم.آیا شرکت در کلاس ها و آزمون های آزمایشی نیاز هست یا نه.

  چهارم.برای قبولی در مدیرت دانشگاه اصفهان نیاز به چه رتبه ای هست؟

  پیشاپیش از صبر و بردباری شما کمال تشکر را دارم.مستدام باشید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. یکی دو ماه دیگر نسخه تازه‌تر اولویت‌بندی‌ها را منتشر خواهم کرد. تا آن‌هنگام، همین‌ها معتبر هستند.

   دو. اولویت درس‌های تئوری‌های مدیریت و مدیریت اسلامی را هیچ‌گاه کلیدی انتخاب نکنید. بازاریابی، ریاضی و آمار برای کلیدی‌ها کفایت می‌کند. اقتصاد خرد را اصلی کنید.

   سه. اگر تهران‌نشین هستید که فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای استفاده از کلاس‌ها دارید. کلاس‌ها صرفا دیدتان را باز، و موتور ذهن‌تان را روشن می‌کنند. به نظر خودتان قایل باشید و اگر فکر می‌کنید با کلاس بهتر می‌توانید خودتان را برای کنکور آماده کنید، خب شرکت کنید. و دربارهٔ آزمون‌های آزمایشی، راستش اعتقاد چندانی به این‌گونه آزمون‌ها ندارم. فقط آزمون‌های جامعِ نزدیک کنکور را توصیه می‌کنم؛ آن‌هم برای تنظیم زمان‌بندی و این‌گونه مهارت‌ها!

   چهار. به‌گمانم رتبه‌تان باید حوالی ۲۵۰ تا ۵۰۰ باشد.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 32. زهرا

  با سلام و احترام

  من برای راهنمایی از جنابعالی یک شرح از خودم ارائه میدهم.

  ۳۴ ساله هستم و سال ۸۹ از پیام نور لیسانس نرم افزار گرفتم، در این مدت بنا به دلایلی به خصوص دلایل مالی موفق به ادامه تحصیل نشدم. از چند روز پیش تصمیم گرفتم با وجود مشکلات درس بخوانم و یکی از دلایلم هم با وجود شرایط سنی و حتی وضع شغل در جامعه پیدا کردن کار از قبل رشته تحصیلی هست.

  با توجه به علاقه ام تصمیم گرفتم یا در رشته مدیریت (دولتی، مالی، فناوری اطلاعات) و یا رشته حسابداری و با درجه اهمیت خیلی پایین تر رشته فناوری اطلاعات شرکت کنم.

  در حال حاضر دارم تحقیق می کنم تا به یک جمع بندی خوب برسم و از شما تقاضا دارم راهنمایی بفرمایید ۱- با توجه به موارد ذکر شده چه رشته ای را پیشنهاد میدهید؟ ۲- با توجه به شرایط مالی من امکان شرکت در کلاس و تهیه تعداد زیاد کتاب را ندارم در این زمینه و نحوه تهیه منابع چه پیشنهادی دارید.

  سپاس فراوان

  پیروز باشید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام،
   یک. درباره رشته نمی‌توانم کمک‌تان کنم. شاید دکتر احسانی بتواند کمک‌تان کند.
   دو. درتحلیل درس‌ها مفصل درباره منابع صحبت کرده‌ام.

   ارادت / جواد زارعی

   1. زهرا

    بسیار سپاسگزارم از وقت و پاسخگوییتان

    از مطالب وبلاگتان استفاده بردم، با توجه به اینکه در هیچ کدام از درس ها سابقه ذهنی خاصی ندارم دارم سعی می کنم به یک الویت بندی برسم.

    پیروز باشید.

 33. پریسا

  با سلام دوباره.

  جناب استاد من با توجه به این که دیدم قرار است از چند روز دیگر به نگارش بپردازید و قرار است کمتر به سوالات پاسخ دهید خواستم ته مانده ی تشویشیات ذهنم را با اجازه از شما بپرسم.

  برای بار چندم مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل دروس و اولویت بندی را مطالعه کردم.و به نتیجه ی زیر رسیدم با توجه به این که من هم اکنون دانشجوی بازاریابی هستم و آشنایی با همه ی مباحث دارم.اگر امکان دارد باز هم مرا در اولویت بندی یاری نمایید:

  کلیدی: بازاریابی، ریاضی و آمار، اقتصاد خرد

  اصلی: اقتصاد کلان، تئوری مدیریت

  کمکی: زبان، مدیریت اسلامی

  من هم اکنون در حال به قول شما گرم کردن  ذهن هستم. خواندن زبان را دوست دارم و تا چند روز دیگر مرور زبانم و طبق برنامه ام به پایان میرسد.چون گفته بودید دروس را باهم و درهم شروع به خواندن نکنید من هم تصمیم گرفتم بعد از آن شروع به دیدن فیلم های آموزشی مکتب خونه در مورد اقتصاد و ریاضی کنم و اگر فرصت شد کتاب کاتلر را هم چون قبلا خوانده ام مرور کنم.و سپس با شروع سال تحصیلی به سراغ منابع اصلی بروم.در مورد شروع نحوه ی کتاب های اصلی سوالات بسیار داشتم که به حمد خدا قرار است باز هم راهنماییمان کنید.تا اینجا آیا مسیر را درست پیموده ام؟

  بسیار از تلاش و دلسوزی بی مزد و چشم داشت و خالصانه ی شما تشکر دارم.بابت کانال هم بسیار بسیار سپاس گذار تر.

  اجرتان نزد خدا محفوظ بماند.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام،

   یک‌. اگر پیش‌زمینه ذهنی دارید مطالعه کتاب‌های کنکوری را زودتر اغاز کنید. به قول مهندس مروج، دست از رقص سرخ‌پوستی بردارید و به قلب اتش حمله کنید!
   دو. اولویت‌تان به‌گمانم با شرایط‌تان متناسب است. فقط نمی‌دانم چرا زبان را کمکی کرده‌اید.
   سه. درباره روش درس‌خوانی‌تان، متاسفم که بدون شناخت نمی‌توانم نسخه‌ای شفابخش حواله‌تان کنم.

   ارادت / جواد زارعی

 34. پریسا

  سلام استاد.بازم منم

  من هی استرس دارم که بعد از شروع دوره دیگه جواب ندین برا همین ادامه ی سوالاتمو میپرسم.

  زبان رو کمکی گذاشتم چون خودتون فرموده بودین که خیلی سخته و این کاره های زبان شناس هم درش لنگ میزنند.برای همین گفتم چون این ترم زبان تخصصی هم دارم فقط یک کتاب بخوانم و به ۱۰ تست واژگان و شاید ۵ تست گرامر بسنده کنم البته با تمرین.

  نکته ی دوم این که منظورم از روش درس خواندن اینه که دروس رو با چه چیدمانی بخونیم.مثلا تئوری رو که یک کتاب خوندیم بریم یه درس دیگه.یا مثلا یک هفته این درس هفته ی بعد درس بعد.من واقعا تو این زمینه با علامت سوالات زیادی مواجهم.

  استاد عزیز من واقعا بعد از خدا امیدم به کمک های شماست.چون شرایط سختی دارم و حتما امسال باید دانشگاه اصفهان قبول بشم.لطفا بازهم جواب سوالات رو بدین با شروع دوره.

  بازهم سپاس

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. نگرانی‌تان درباره عدم پاسخ‌گویی بی‌مورد است. ارشدباز را باز کرده‌ام که پاسخ‌گو باشم. نباشم چه کنم!

   دو. از امروز به بعد، صرفا درباره اولویت‌بندی و روش درس‌خوانی پاسخ‌گو هستم و پرسش‌هایی را که درباره منابع پرسیده می‌شوند را نخواهم پذیرفت، مگر آنکه، پرسشی درست و درمان باشد و به باقی دوستان کمک کند.

   سه. درباره چیدمان درس‌ها مفصل صحبت کرده‌ام. از منوی بایگانی، روش درس‌خوانی پارتیزانی، وعده‌های درس و چیدمان درس‌ها را مطالعه کنید.

   امیدتان به خدا و خودتان باشد. اگر من بتوانم کمک کنم، شاد می‌شوم.

   ارادت // جواد زارعی

 35. محمد

  با سلام خدمت اقای زارعی

  من برای تابستان درس های زبان عمومی،بازاریابی، اقتصاد خرد و کلان، را لولویت گذاشتم،برای پاییز (اواسط مهر) نیز ریاضی و امار،تیوری،اسلامی و زبان تخصصی را گذاشتم،ترم پاییز دانشگاه تقریبا ۱۶ واحد دارم

  پیش زمینه زبانم متوسط به بالا است،و رشته بازرگانی هستم،از انجایی که رتبه زیر ۱۰۰ میخواهم، ایا این روش اولویت بندی درست است؟؟

  بیشتر سرمایه گزاری را هم روی درس های زبان،بازاریابی، اقتصاد گذاشته ام که حداقل بالای ۵۰ بزنم و بقیه دروس را هم روی ۳۵ تا ۴۰ درصد

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. چیزی که اینجا درج کرده‌اید چیدمان درس‌هاست و اولویت‌بندی‌شان نیست.

   دو. پیشنهاد می‌کنم تئوری مدیریت را از تابستان بخوانید.

   سه. چیدمان‌تان در ظاهر خوب است. مهم این است که با شرایط‌تان سازگار باشد!

   چهار. با تعیین درصد برای درس‌ها موافق نیستم.

   ارادت // جواد زارعی

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.