روزنوشت ارشد ۹۴۱۲۱ روز تا کنکور ارشد ۹۴

۱۲۱ روز تا کنکور ارشد ۹۴

درس‌ها را با هدف اولویت‌بندی تحلیل می‌کنم!

[اطلاعات جدول‌ ۱ و نتیجه‌گیری مندرج در این نوشته پیش از اعلام سیاست‌های تازه سازمان سنجش برای ارشد مدیریت ۹۴ بوده و نسخه تازه‌تر در نوشته ۸۷ روز تا کنکور ارشد ۹۴ اصلاح شده است.]

دیروز فرصتی فراهم شد تا درس‌ها را به طور کلی تحلیل کنم که با نتیجه قابل تأملی مواجه شدم. به دو دلیل درس‌ها را تحلیل کردم. یک اینکه من هم داوطلب ارشد هستم و می‌خواهم فرایند درس‌خوانی را آغاز کنم؛ و دیگر آنکه پاسخی قانع‌کننده را برای چرایی حذف درس در میان رتبه‌های برتر کنکور جستجو می‌کردم. درس‌ها را از دو منظر تحلیل کردم و پارامترهایی را انتخاب کردم و به هرکدام‌شان ارزشی اختصاص دادم. ملاک ارزش‌یابی را از صفر تا پنج انتخاب کردم؛ صفر برای بدترین، و پنج برای بهترین است.

در گام اول هفت پارامتر را مبتنی بر ویژگی‌های تست مشخص کردم.

 • استانداردپذیری: عاملی برای تخمین احتمال مواجهه با تستی است که در زمان مناسب و با دانش متناسب، قابل پاسخ‌گویی است. استانداردپذیری بالا بهتر است.
 • تکرارپذیری: عاملی برای تخمین تکرار عین یا مشابه تست با تست‌های سال‌های قبل است. سرعت پاسخ‌گویی،‌ کاهش احتمال بروز خطا و افزایش روحیه از مزیت‌های مواجهه با تست‌های تکراری است. تکرارپذیری بالا بهتر است.
 • ارزش هر تست: عاملی برای تخمین ارزش هر تست مبتنی بر تعداد و ضریب هر درس است. تعداد کمتر تست و ضریب بالاتر درس، موجب افزیش ارزش هر تست درست خواهد شد. ارزش بالای تست بهتر است.
 • زمان پاسخ‌گویی هر تست: عاملی برای تخمین زمان لازم برای درک و پاسخ‌گویی درست به تست‌هاست. درس‌های مفهومی نیازمند زمان کوتاه‌تری برای درک و پاسخ‌گویی هستند؛ و درس‌های محاسباتی نیازمند زمان بیشتری برای درک مقصود تست و رسیدن به پاسخ درست هستند. مزیت درس‌های مفهومی در همزمانی درک مقصود تست و کشف پاسخ است. اما در درس‌های محاسباتی میان کشف مقصود تست و کشف پاسخ درست فاصله‌ای معنادار وجود دارد. زمان پاسخ‌گویی کمتر بهتر است.
 • تعداد تست: عاملی برای تخمین تعداد تست‌هایی است که داوطلب علاقه به مواجهه با آنها دارد. بدیهی است که هر چه تعداد تست‌ها کمتر باشد، سهولت پاسخ‌گویی بیشتر، و خستگی داوطلب کمتر خواهد شد. تعداد تست کمتر بهتر است.
 • تناسب درس با تعداد تست‌ها: عاملی برای برقراری تناسب میان تعداد تست‌ها با تنوع مطالبی است که داوطلب باید مطالعه کند. گاهی تعداد فصل‌های یک درس بیشتر از تعداد تست‌هاست. از این رو، بسیاری از فصل‌هایی که مطالعه شده است سهمی در تست‌ها نخواهند داشت، یا از یک فصل بیش از سه تست مطرح می‌شود. تعدد محدود فصل‌های درس در برابر تست‌ها بهتر است.
 • مزیت رقابتی با درصد بالا: عاملی است برای تخمین جایگاه درس در میان داوطلبان برتر کنکور ارشد؛ و نشان می‌دهد که چه مقدار افزایش درصد درس از میانگین مرسوم موجب مزیت رقابتی می‌شود. این مورد برای درس‌هایی که میانگین پایین و نزدیک به کف دارند مزیت قلمداد می‌شود؛ و در درس‌های دیگر که به طور عمومی درصدشان بالاتر است، امکان کسب امتیاز بیشتر به دشواری ممکن است.

حال، ارزش متناسب با هر  پارامتر را متناسب با درس در جدول زیر درج کردم.

 

جدول شماره ۱تئـوریزبـانریاضـیاقتصـادپژوهـشتولیـدبازاریابـی
میانگین جدول ۱۳.۱۵۳.۰۲.۸۵۳.۱۵۳.۱۵۲.۸۵۳.۱۵
استانداردپـذیری۴۴۴۴۳۳۴
تکرارپذیـری۲۱۳۲۲۲۲
ارزش هر تست۵۳۱۳۴۱۱
زمان پاسخ‌گویی هر تست۴۳۱۳۲۲۵
تعداد تست۴۲۲۴۵۵۵
تناسب درس با تعداد تست‌ها۱۴۴۵۲۳۳
مزیت رقابتی با درصد بالا۲۴۵۱۴۳۲
مجموع جدول ۱۲۲۲۱۲۰۲۲۲۲۲۰۲۲

مجموع جدول ۱ نشان می‌دهد که ارزش واقعی تست‌ها تفاوت چشم‌گیری ندارند. پذیرش این واقعیت در تضاد با پیش‌فرض‌های ذهنی موجود است. نکته مهمی که در شیوه تحلیل پدیدار می‌شود آن است که پارامترهای ذاتی درس‌ها که در بالا ذکر شده‌اند نقش چندانی در ایجاد تفاوت ارزش درس‌ها ندارند. نکته کلیدی در تحلیل درس‌ها، توجه به پارامترهای مرتبط با داوطلب هستند که جایگاه ارزشی درس‌ها را به طور ملموس مشخص می‌کنند. پارامترهای مرتبط با درس به طور تلویحی برای قاطبه داوطلبان یکسان است، اما پارامترهای سه‌گانه زیر باید به طور اختصاصی توسط هر داوطلب و مناسب و متناسب با ویژگی‌های فردی تکمیل شود تا جایگاه واقعی درس برای هرداوطلب مشخص شود.

 • زمان مطالعه درس: عاملی برای تخمین زمان لازم برای آشنایی، یادگیری و مهارت‌ورزی در هر درس است. حجم، پیچیدگی، تنوع و فرار بودن مطالب موجب افزیش زمان درس‌خوانی می‌شود. اما سابقه ذهنی از مطالب به علت شرکت در کنکور سال گذشته، یا مطالعه درس‌ها موجب شناختی کلی از درس‌ها و کاهش زمان درس‌خوانی می‌شود. داوطلبی که سابقه ملموس‌تری از درس‌ها دارد شاید نیازمند یادگیری نباشد و بتواند با یک یادآوری مختصر، مرحله مهارت‌ورزی را آغاز کند. پارامتر زمان مطالعه را مبتنی بر مواردی که گفته شد بین صفر تا پنج ارزش‌گذاری کنید. کمترین زمان را «پنج» و بیشترین را «صفر» در نظر بگیرید.
 • علاقه و توانایی در درس: عامل بسیار مهمی در ایجاد تمایز میان درس‌هاست. بی‌شک سطح کیفی یادگیری درس مورد علاقه داوطلب که هم‌سو با توانایی‌های داوطلب هم باشد بالاتر از درس‌ها دیگر است. یادگیری سریع‌تر، لذت درس‌خوانی بیشتر، کاهش احتمال بروز خطا در تست‌زنی، توازن کسب و خرج انرژی در فرایند یادگیری درس و احتمال کسب امتیاز بالاتر از مزیت‌های علاقه به درس است. کف و سقف علاقه و توانایی در هر درس از صفر تا پنج ارزش‌گذاری کنید.

برای نمونه اطلاعات فردی خودم را در جدول زیر درج کردم. شما نیز اطلاعات خودتان را در جدول زیر درج کنید و ارزش هر پارامتر را برای هر درس مشخص کنید. به طور مثال، باید فرصت قابل توجهی برای مطالعه درس تئوری‌های مدیریت صرف کنم؛ پس، ارزش ۲ را به این پارامتر تخصیص می‌دهم!

 

جدول شماره ۲تئـوریزبـانریاضـیاقتصـادپژوهـشتولیـدبازاریابـی
میانگین۳.۵۴.۰۴.۰۳.۵۲.۵۳.۰۳.۵
زمان لازم برای مطالعـه۲۳۳۳۲۳۳
علاقـه و توانایی در درس۵۵۵۴۳۳۴
مجموع جدول ۲۷۸۸۷۵۶۷

 جمع‌بندی

برای اولویت‌بندی درس‌ها باید میانگین جدول‌ها را با هم جمع کنیم. بر اساس فاصله ارزش‌های هر درس اولویت درس‌ها را می‌شود تعیین کرد.

 تئـوریزبـانریاضـیاقتصـادپژوهـشتولیـدبازاریابـی
شاخص نهایی هر درس۶.۶۵۷.۰۶.۸۵۶.۶۵۵.۶۵۵.۸۵۶.۶۵
میانگین جدول ۱۳.۱۵۳.۰۲.۸۵۳.۱۵۳.۱۵۲.۸۵۳.۱۵
میانگین جدول ۲۳.۵۴.۰۴.۰۳.۵۲.۵۳.۰۳.۵

از این رو، اولویت‌بندی درس‌ها برای شخص جواد زارعی مبتنی بر اطلاعات جدول بالا این‌گونه است:

درس‌های کلیدی: «زبان انگلیسی» و «ریاضی و آمار»

درس‌های اصلی: «تئوری‌های مدیریت» و «اقتصاد خرد و کلان» و «مدیریت بازاریابی»

درس‌های فرعی یا حذفی: «پژوهش عملیاتی» و «مدیریت تولید»

درباره دو درس آخر هنوز تکلیفم را نمی‌دانم، چرا که شناخت قابل قبولی از آنها ندارم؛ از این رو، تصمیم‌گیری درباره‌شان را به چند هفته بعد موکول می‌کنم.

 • نکته ۱: تأکید می‌کنم که این اولویت‌ها برای شما نیست. شما باید جدول خودتان را ارزش‌گذاری کنید!
 • نکته ۲: اگر مشاوری چیزی دارید به طور حتم از تجربه‌شان استفاده کنید. اطلاعات بالا تجربه نشده است و اگر نمی‌دانید چگونه باید درس‌ها را تحلیل کنید از این شیوه استفاده نکنید و خودتان را گرفتار نکنید.

8 فکر می‌کنند “۱۲۱ روز تا کنکور ارشد ۹۴

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. حذف درس در مرحله کنونی از اساس توصیه نمی‌شود؛ نه پژوهش و نه هیچ درس دیگر!
   دو. چرا فکر می‌کنید حذف درس پژوهش عملیاتی رقابت‌گریزانه است؟

   منتظر پاسخ هستم امیرحسین خان! // جواد زارعی

 1. کیا

  من که سال قبل تا اوایل آذر ماه خوندم پژوهش رو و اون موقع حذف کردم.خواهشا شما اشتباه منو نکنین.اگه در درس پژوهش هیچ زمینه ای ندارین مهرماه خیلی دیره برای استارتش.البته برای دوستان مهندسی که پایه ریاضی خوبی دارن میتونه متفاوت باشه.من به جاش امسال آمار میخونم با دوتا مبحث ریاضی. ما بازرگانیا مدیریت مالی هم داریم که پر از فرموله.شروع کردم به خلاصه نویسی.به نظرتون در یادگیری و تثبیت فرمولها موثره؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. درس پژوهش عملیاتی علیرغم جذابیت ظاهری و ارزش تست بالا، تفاوت چندانی با دیگر درس‌ها ندارد. جدول شماره ۱ که این‌طور نشان می‌دهد. درس پژوهش عملیاتی را مبتنی بر ویژگی‌های فردی‌ام، در زمره درس‌های فرعی یا حذفی اولویت‌بندی کرده‌ام. به دو دلیل،‌ درس مذبور را به طور قطع حذف نکردم. اول اینکه، پیش‌زمینه ریاضی خوبی دارم و می‌توانم حداقل امتیاز لازم (۳۰ درصد) را از این درس کسب کنم؛ و دیگر اینکه، پس از هشت تا ده هفته درس‌خوانی وضعیتم مشخص می‌شود و می‌توانم درباره درس مذبور تصمیم‌گیری کنم.
   دو. درباره موضع‌تان درباره درس پژوهش عملیاتی گمان می‌کنم بیشتر ترس‌تان را به مخاطبان انتقال داده‌اید. اگر قصدتان انتقال تجربه است، باید درباره چرایی و چگونگی آن تجربه هم صحبت کنید.
   سه. خلاصه‌نویسی فرمول‌ها دو شیوه دارد؛ اول، فشرده‌نویسی که برای حفظ کردن فرمول‌ها کاربرد دارد و همان است که انجامش می‌دهید؛ و دوم، ترسیم درخت مفهومی فرمول‌هاست که کاربردهای هر فرمول و شرایط خاص مرتبط با هر فرمول و نکته‌های تکمیلی را نیز شامل می‌شود. اگر با مقوله درخت حافظه (Maindmap) یا نقشه حافظه آشنا باشید به سهولت می‌توانید این کار را با کیفیتی بالا انجام دهید. کتاب‌های تونی بوزان را در انتشارات جیحون پیگیری کنید.

   1. کیا

    من متوجه نشدم..!! یعنی امکان این که بعد از ده هفته مطالعه به این نتیجه برسید که درس پژوهش رو حذف کنید پس زمان از دست رفته چی میشه؟؟منظور من این بود که این تصمیم به حذف، نیازمند آگاهی و تجربه هست.دوستانی که اولین بار هست کنکور میدن از همین حالا باید انتخاب کنن.چون ۴ ماه فرصت زیادی نیست که زمان عمده ای از اون رو هم با شک و تردید درس خوند. با تشکر

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛
     یک. راستش، نمی‌دانم با رویکرد پارتیزانی آشنا هستید یا خیر؟ اما توصیه می‌کنم فصل اصل‌ها را بخوانید. درس‌خوانی پارتیزانی بر گام‌های کوچک و برنامه‌های کوتاه‌مدت برای اطمینان از نتیحه‌بخشی فعالیت‌ها تأکید دارد. به بیان دیگر، نگاه پارتیزانی در تمام جنبه‌های درس‌خوانی، «فرایندی» است. از این رو، کسب شناخت از اولویت درس‌ها نیز در طی فرایند درس‌خوانی کامل می‌شود و در این برهه برای بیشتر داوطلبان ممکن نیست.
     دو. ارزش‌گذاری جدول شماره ۲ وضعیت کنونی‌ را درباره یکایک درس‌ها مشخص می‌کند. بی‌شک اگر در سال‌های گذشته درس پژوهش عملیاتی را تجربه کرده بودم ستون ذیل درس مذبور را به گونه‌ای دیگر ارزش‌گذاری می‌کردم؛ و همین‌طور برای مدیریت تولید. حال اگر درس ریاضی و آمار را حذف یا فرعی می‌کردم کمتر مخاطبی درباره‌اش اظهارنظر می‌کرد؛ چرا که درس مذبور مغبوض بیشتر داوطلبان است و انگاری برای خنک‌سازی دل دوستان هم که شده، باید حذف یا فرعی شود. مبتنی بر تجربه کنکورهای قبلی، می‌دانم که با تمرین مستمر و هوشمندانه و نیز با افزایش دقت در حل مسأله‌ها می‌توانم به سهولت نزدیک به سه‌چهارم امتیاز درس ریاضی و آمار را کسب کنم؛ پس چرا نباید این درس را کلیدی یا اصلی تعریف کنم و درس پژوهش عملیاتی را که تجربه‌اش نکردم و نمی‌تونم نسبتی میان خودم و آن برقرار کنم در اولویت قرار دهم؟
     سه. درس‌خوانی با شک و تردید برای دوستانی که برای بار اول در کنکور ارشد شرکت می‌کنند یعنی درس بخوانند و از حدود و ثغور نتیجه‌ای که ممکن است نصیب‌شان شود تصویری در ذهن‌شان نداشته باشند؛ حال آنکه رویکرد درس‌خوانی پارتیزانی بر ترسیم گام به گام تصویر نهایی تأکید دارد. تفاوت درس‌خوانی پارتیزانی را با دیگر رویکردهای درس‌خوانی دراین صفحه نشان داده‌ام.

     ممنون که به غنای محتوایی ارشدباز کمک می‌کنید // جواد زارعی

 2. امیرحسین

  سلام!
  درس پژوهش به دلیل سخت شدن نسبی تو این سال های اخیر و کم شدن تعداد تست ها (هر تست حدود ۶.۶ درصد) و پایین اومدن کلی ترازش خیلی خیلی مهره کلیدی شده! مثال بزنم، دوست بنده فقط و فقط با ۸۵ درصد پژوهش و ۲۳ درصد تئوری و ۲۵ درصد تولید و نزدیک ۱۵ درصد اقتصاد رتبه ۱۱۹ کنکور را کسب کرد که نسبتا با این وضعیت رتبه خوبی است و ارزش درس پژوهش هم که نمایان هست.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. بابت انتشار با تأخیر دیدگاه‌تان عذرخوهی می‌کنم. به دلیلی، گرفتار سیستم آنتی‌اسپم شده بود که رفع شد.
   دو. از سال گذشته، هر تست ۱۳.۷ درصد ارزش دارد. اگر ارزش درس ریاضی برای گرایش‌هایی که ضریب دو دارد را ۲۰۰ فرض کنیم و بر تعداد تست‌ها که ۱۵ عدد است تقسیم کنیم عدد ۱۳.۷ حاصل به عنوان ارزش هر تست پژوهش عملیاتی حاصل می‌شود. در جدول شماره ۱ نشان دادم که ارزش تست‌ها تفاوت چشم‌گیری ندارد. اگر فقط و فقط به ارزش هر تست توجه کنید، بدیهی است که تست‌های تئوری‌های مدیریت و پژوهش عملیاتی ارزش بسیاری دارند؛ اما دخالت عامل‌های دیگر موجب تعدیل ارزش تست‌ها و اهمیت درس‌ها خواهد شد.
   سه. صرف‌نظر از ارزش ذاتی هر تست، شرایط داوطلبانی که قرار است درس‌ها را مطالعه، و تست‌ها را منهدم کنند عامل مهمی است که بایددر تعیین استراتژی درس‌خوانی لحاظ شود. شما فقط بر ارزش تست تأکید می‌کنید و چشم بر عامل‌های دیگر بسته‌اید؛‌از این رو،‌ اگر رابطه مناسبی با درس پژوهش عملیاتی نداشته باشید بی‌شک گرفتارتان خواهد کرد، بی‌شک. ما اگر درس پژوهش عملیاتی را به درستی پاس کرده‌اید و علاقمند به درس هستید، خب توصیه می‌کنم آن را در زمره درس‌های کلیدی یا اصلی اولویت‌بندی کنید. به همین سادگی!
   چهار. به دوست‌تان اشاره کردید، اما ذکر گرایش‌شان فراموش‌تان شد. اگر گرایش ایشان را آی.تی فرض کنیم و با احتساب همین درصدها، نباید رتبه نامبرده از ۱۰۰۰ بهتر باشد. روشنگری کنید ما را برادر!
   پنج. گفته‌های بالا را در مخالفت با گفته‌های شما ذکر نکردم. مقصودم از صحبت درباره پژوهش عملیاتی، جلب توجه شما و دیگر مخاطبان به عامل‌های انسانی در تعیین اولویت درس‌هاست. به طور مثال، شنیده‌ام که بر زبان انگلیسی مسلط هستید؛ پس،‌ بدیهی است که درس زبان را در زمره درس‌های کلیدی اولویت‌بندی کنید. حتی بالاتر از تئوری مدیریت!
   شش. در بازار ارشد مدیریت برای تحلیل درس‌ها از استراتژی‌های رقابتی مایکل پورتر بهره می‌برند. من پورتری نیستم و راستش پورتر را از اساس نمی‌فهمم. در عوض، پیرو مکتب سیستمی، یادگیری، شناختی و تحلیل‌های انسانی هستم و از استراتژی اقیانوس آبی برای تحلیل درس‌ها استفاده می‌کنم.
   ارادت بسیار // جواد زارعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *