بایگانی برچسب: s

بایگانی ارشدباز

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

تمام مطلب‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، مانند پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ویرایش‌های روش درس‌خوانی پارتیزانی، روزنوشت‌ها، و آزمون‌های آزمایشی برای سهولت در دسترسی به این صفحه منتقل شده است.

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

پرسش‌های عمومی (کنکور ارشد ۹۶)

آزمون‌های آزمایشی

آزمون‌های بازاریابی

آزمون‌های تئوری‌های مدیریت

روزنوشت‌های سال‌های گذشته

روزنوشت‌های سال ۹۲ برای کنکور ارشد ۹۳

روزنوشت‌های سال ۹۳ برای کنکور ارشد ۹۴

روزنوشت‌های سال ۹۵ برای کنکور ارشد ۹۶

نسخه‌های پیشین درس‌خوانی پارتیزانی

برنامه درس‌خوانی پارتیزانی برای کنکور ارشد ۹۳

روش درس‌خوانی پارتیزانی برای کنکور ارشد ۹۴